Get Adobe Flash player

Šestý posel

V kosmickém deltaprostoru Baoli'n-Ndaů se objevuje Heliot, posel míru z Thoregonu a vypráví o historii koalice Thoregon. Baolin - Ndaové, jejichž původní domov ležel v galaxii Norgan-Tur, byli pokládáni za supertechniky Koalice. Jejich úspěchy spočívali v úžasném pokroku v mikrotechnologiích a biotechnologiích.

Zpočátku působili z pověření kosmokratů, až poznali, že Rytíři Hlubiny používají k prosazení svých cílů i zločinné metody. Najdou si nový domov, Baolinský deltaprostor, který je ukrytý v nadřazeném kontinuu asi 16 000 světelných let od centra galaxie Šaogenská říše nebes. V deltaprostoru panuje vyšší psionický tlak, který Baolin-Ndaové potřebují k tomu, aby se připravili na život na vyšším vývojovém stupni. Deltaprostor se podobá deltě řeky, ukotvené v hyperprostoru. Na horním konci je dravý proud, v němž nepřežije žádná materiální bytost, takzvaný Eol, jenž přestavuje konečný životní prostor pro všechny odhmotněné Baolin-Nday. Mezi ním a standardním vesmírem leží baolinský deltaprostor jako přechodová oblast. Zde protéká psionická řeka, která přenáší psionickou materii ke standardní bráně. Ta slouží jako ventil a spojení k národům jako jsou Nonggové. Skrz tuto bránu jsou posílány vyspělé produkty baolinské techniky, například prototyp Heliotské tvrze či Arzenál moci. Na obrovských technických stanicích, kolagenech, zkonstruovali Baolin-Ndaové své technické zázraky: Tessmy, nanokolony, Heliotské tvrze, Arzenál a tak dále. Tessmové jsou vymřelá hmyzí rasa, pocházející z galaxie pod deltaprostorem. Dědičný materiál tessmů byl během let pozměněn, takže vznikly bytosti mnoha tvarů a velikostí. Nanokolona je mikrominiaturizovaná akční jednota, který může operovat v atomárních oblastech a provádět tisíce let naprogramované úkoly. Přitom mohou řídit jak technické přístroje, tak i biologické živočichy a navíc v mohou měnit jejich strukturu. Nanokolona je dílem geniálního vědce jménem Lowtovn. Baolin-Ndaové se dlouhou dobou zabývají stavbou kosmického Arzenálu moci, určeného jakémusi Perrymu Rhodanovi, který má dbát o bezpečnost Koalice. Pro tuto zbrojovku byl zkonstruován i stroj času, podobný vrtací hlavě, vyrobené z třpytícího se tmavého kovu. Dalším technickým počinem techniků je kosmická Virtuální továrna, v níž vznikají virtuální lodi. Aby mohli stavět tato speciální plavidla, musí Baolin-Ndaové přebudovat celý jeden kolagen. Důležitou součástí lodí je i jakýsi K-Faktor. S pomocí virtuálních lodí mají být realizovány vysokoenergetické manipulace. Baolin-Ndaové věří, že budou s jejich pomocí změněny vlastnosti nějaké oblasti kosmu. Technici jsou kyborgové, mají mechanická, počítači vybavená makrotěla. Uvnitř makrotěl jsou organické hroudy, vlastní duše Baolin-Ndaů.

Před 99 500 let sehrál důležitou roli Baolin-Nda Autrach. Vypracoval základy miniaturizace a podle plánů Porleyterů vyrobil mocnou rukavici, na jejíž konstrukci bylo zapotřebí dvacet gramů nesmírně vzácné látky, pocházející z kosmokratických vesmírných továren. Zákazníkem byl Cairol, robot kosmokratů. Pro kosmokrata Taureca, který měl sestoupit do normálního prostoru, byla vytvořena kasárna, obsahující bojové roboty. Roboti byli za normálních okolností jen jeden centimetr vysocí, avšak mohli nasát okolní materii a tak během jediné vteřiny dosáhnout operační velikosti. U Baolinu-Ndaů se objeví Heliot a předá jim paměťový krystal. Na záznamovém médiu jsou pravdivě vylíčeny některé skutky Rytířů hlubin a dalších pověřenců kosmokratů. Jak se ukáže, výtvory techniků byly bezohledně použity i proti zcela nevinným obětem a v mnoha případech přivodily zkázu celých civilizací. Baolin-Ndaové chtějí nyní opustit služby kosmokratů a naplánují proto přesun do deltaprostoru. Znovu se vynoří Heliot a žádá Baolin-Nday, aby se jako nejlepší technici v této části Univerza připojili ke koalici Thoregon. Baolin-Ndaové zkonstruují zdroje síly, 45 metrů měřící koule, v nichž se skrývá potenciál vícedimenzionálních proudů. Nakonec je postaveno 53 kosmických lodí, kolagenů, na nichž se hodlají technici přepravit do nového domova. Kosmokraté nehodlají připustit odchod svých bývalých vazalů. Přichází Cairol se sedmikilometrovou válcovitou lodí a pomocnou flotilou. Baolin-Ndaové se ubrání, když jeden z kolagenů promění v obrovskou černou díru, která pohltí jak válec, tak celou flotilu.

Poté, co se usídlí v Šaogenské říši nebes, vybudují se Baolin-Ndaové nový domov. Novým veletechnikem se stává Hromoren. V bezprostřední blízkosti ukotvených kolagenů je objeven tajemný objekt, podobný starodávné střele, pocházející z technologie, která tu baolinskou dalece převyšuje. Baolin-Ndaové již po smrti nezmizí, pokračují v životě z eolu, kde se zabývají filozofií a osudem kosmu. Před 75 000 letech žily v Šaogenské galaxii Tessmové, dva a půl metru vysoké opancéřované hmyzí bytosti. Jsou mírumilovní a proto se nedokáží ubránit krvelačným Racnettům. Ti pomocí svých parapsychických schopností rozsévají v galaxii smrt a zmar. Baolin-Ndaové vyvinou zaměřovač, lokalizující psionické pole Racnettů. Použije-li některý z mutantů své schopnosti, spustí se druhá funkce baolinského zařízení, rezonanční vlna, která odrazí parasílu zpět na toho, kdo ji vyslal. Kolagenu, na němž je tento výtvor umístěn, se říká Věž světla. Později se skenování stane ústředním bodem náboženství celé galaxie.

Při další návštěvě Heliota je Baolin-Nda Hromoren jmenován Třetím poslem Thoregonu. Obdrží náramek, takzvanou propustku, s jejíž pomocí lze vstoupit na Most do nekonečna. Po dokončení má mít Most přesně dvacet stanic, Hřibů, vedoucích do dvaceceti velice vzdálených míst v kosmu. Poslové Koalice se mohou po Mostě přesunovat po celém území Thoregonu ve velice krátké době. Dosud je otevřeno jen deset sloupů, ty ostatní existují jen jako potenciální pole. Jeden Hřib stojí v deltaprostoru, druhý na planetě Karakhoum, kde žijí Tvůrci; další je na Galornu a poslední aktivní je současně otevřený i uzavřený; je to Protobrána, vedoucí k Radě Thoregonu. V baolinském deltaprostoru se objeví šedesátimetrová kulovitá loď, přivážející nanokolonu. Současný veletechnik neuposlechne varování a přenese nanokolonu do ústředního kolagenu, kde se spustí její smrtonosný program. Kolageny vybuchují, technici postupně páchají sebevraždu a Tessmové se vymknou z pod kontroly, čímž se ještě zvětší rozsah katastrofy. Přežijí jen dva Baolin-Ndaové, Viviaree a Tautanbyrk, avšak mnoho mrtvých se zachrání v eolu. Při pokusu o záchranu Třetího posla pak zemře i Ce-Rhioton, Druhý posel Thoregonu. Oba poslední Baolin-Ndaové se musí postarat o další zachování svého druhu. Tautanbyrk odkryje schránku, ukrývající duši Baolin-Nda jménem Temperou, Svědomí Baolin-Ndaů. Perrymu Rhodanovi je odhalena agenda Thoregonu:

Thoregon brání život a kulturu svých členů.

Jedinec je stejně vzácný jako celek a jeho život nesmí být obětován v zájmu většiny.

Thoregon hájí mír.

Pozemšťané jsou označeny jako šestý národ Thoregonu a Rhodan jako Šestý posel. Heliot pak objasní i to, o co vlastně Koalici jde. Cílem je vystoupit z nekonečných bojů mezi kosmokraty a chaotarchy, aby mohl každý národ svobodně kráčet svou vlastní cestou. Když je Rhodan jmenován Šestým poslem, dostane první úkol: Má získat svůj THOREGON 6, legendární kosmickou loď SOL.

Jak se zdá, je celá Koalice ohrožována neznámou mocností. Ta také vyslala Šabazzu, která stojí za všemi negativními událostmi poslední doby. Šabazza poslala do Mléčné dráhy Goeddu a KONTA k Nonggům, zavinila také zničení Heliotských tvrzí a poškození galornských Draků. Právě díky ní se stala Terrania cílem dobyvačných Džerrů.

Kromě Baolinu-Ndaů náleží ke koalici Thoregon ještě Galorňané z galaxie Plantagoo, Nonggové z Gorhoonu, jakož i tajuplní Tvůrci; dále jsou tu vodík dýchající Gharrové a nakonec Pozemšťané.

V ohnisku dění je dvojitá galaxie Whirlpool, vzdálená 23,5 milionů světelných let od Mléčné dráhy. Skládá se ze dva vedle sebe stojících galaxií, které jsou spojeny materiálovými mosty. Větší z hvězdných ostrovů se jmenuje DaGlauš (NGC 5194), menší Salmenghest (NGC 5195). Vzájemné přitažlivé síly jsou nesmírné. V materiálových mostech panují extrémní poměry. Ve středu mostu se nachází Kotel; přibližně 15 000 světelných let měřící zóna, v jejímž nitru panuje nepředstavitelný hyperenergetický chaos. Tento pětidimenzionální zmatek je tak veliký, se že energetický tlak vybíjí prostorovými otřesy, takzvaným kotlotřesením. Tato kotletřesení mohou vznikat po celé dvojité galaxii. Jejich délka kolísá mezi deseti a dvaceti lety. Při prostorových otřesech jsou postiženy energetické procesy, planety pukají, slunce se mění v novy; vše doprovází záření, které zasvěcuje okolní soustavy zániku. Celým DaGlaušem a zčásti i Salmenghestem prochází síť 11 000 strážních stanic seizmologů. Zaměřovače pracují v pětidimenzionálním spektru. Stanice předávají naměřené údaje Kruhu Zophengornu. Všechna data jsou hypervysílačkou odesílána na měsíc Zophengornu. Zde jsou vyhodnocována velkým počítačem Kruhu. Následně jsou výsledky předány zpět strážním stanicím.

Rhodan začíná svoje hledání SOL. Od Heliota obdržel koordináty sektoru v dvojité galaxii, šest milionů světelných letů od Šaogenské říše nebes. Označení galaxií zní DaGlauš a Salmenghest. Avšak let málem skončí katastrofou. Rhodanova kosmická loď, KAURRANG, utrpí vážné působením insektoidních Tessmů a později vybuchne. Rhodan a jeho druzi vyhledají útočiště u Sečenů. Jenže soustava Quar je zasažena kotletřesením a zanikne. Perry Rhodan unikne vesmírným otřesům spolu s miliony uprchlíky. Pomůže zachránit ještěrkovité Sečeny před zničením, a nalezne jim útočiště v Ledovém moři na Propteru. Rhodan se spojí s vesmírným badatelem Eismerem Störmengordem, expertem na kotletřesení, který mu vypráví historii dvojité galaxie. Rhodanovi je umožněno nahlédnout do politického a společenského systému DaGlauše a Salmenghestu. Aby nalezl stopu SOL, musí Rhodan získat další informace.

Perry Rhodan pokračuje se svou malou skupinou průvodců v pátrání po SOL a tajemné Šabazze. Mocenská základna Šabazzy leží na Century I, ona sama působí především v Direktoriu Kruhu Zophengornu, kde zastává funkci Direktora deset. Pozemšťané se dovědí zde důležitou souvislost: SOL předal k užívání Šabazze velitel kosmické továrny MATERIA – Torr Samaho. Tato továrna má za úkol shromažďovat ultimativní látky a předávat je za materiální zdroje kosmokratům. Je tedy jasné, že za útoky proti Thoregonu stojí Vyšší mocnosti.

Byl to Cairol Druhý, který přivlekl k továrně SOL. Posádka pozemského vesmírného obra odmítla spolupráci s Šabazzou, byla proto deportována a svěřena do péče robota 1-Korrago. SOL byla reorganizována, dostala nový vnější plášť z odolného materiálu caritu a nový hypertaktový pohon. Novým velitelem SOL se stala Šabazza. Perry Rhodan s podporou národa Alašanů, Pozemšťanů přenesených do DaGlauše Heliotskou tvrzí, nalezne Century I a po dramatickém boji získá kontrolu nad SOL.