Get Adobe Flash player

Heliotské tvrze

Do Sluneční soustavy přicházejí zástupci Thoregonu – Nonggové – a přivážejí velký dar. Tím je Heliotská tvrz, s níž se Rhodan setkal už v galaxii Plantagoo. Heliotské tvrze mají spojovat jednotlivé členy Koalice Thore-gon. Thoregon je ještě ve fázi vzniku, má posloužit k prosazování míru a pozitivního vývoje kosmických civilizací. Začít má blížícím se Konstitučním rokem... Dokonce i černá skříňka, kterou před šedesáti lety předal Rhodanovi Ernst Ellert, souvisí s Koalicí: Na Camelotu v ní vyjde propustka posla a pátrá po Perry Rhodanovi. Centrum a zdroj energie Heliotské tvrze je modrá koule s tou neuvěřitelně intenzívním zářením. Heliotská tvrz Sluneční sou-stavy naváže spojení s obdobným zařízením v systému Teuller a Karakhoumem. Teuller je domovem Nonggů, Karakhoum patří Tvůrcům; obě soustavy leží v odlehlých galaxiích daleko od sebe. Heliotská plástev bude po do-končení tvořit velice vyspělý dopravní sytém.

Tvrz se setká s odporem mnoha Pozemšťanů, přesto je nainstalována na oběžné dráze Země a zahájí svou čin-nost. Mnoho lidí v něm vidí trojského koně. Nonggové vysvětlí lidem, že pomocí tvrze je možno bez časové ztráty a přes milionů světelných roků přenášet gigantické množství materiálu, lidí či surovin. Oblast přenosu má rozměry třicet na dvacet kilometrů, sahá přes sedm kilometrů vysoko a víc než dva hluboko – Nonggové tomuto útvaru říka-jí faktorový element. V tomto objemu se dá umístit mnohé: celá městské čtvrti, průmyslové komplexy, celé vojen-ské svazy, gigantické množství materiálu atd. Při přenosu si místa vyměňují vždy dva elementy. Tvrze mohou pře-nášet do bezpečí celá města a místo nich umisťovat pevnosti a celé armády. Na druhou stranu lze na Zemi či Tro-kan bleskurychle dopravit invazní jednotky.

Náhle se Heliotská tvrz zblázní a zmizí v obrovském výbuchu. Šabazza zničila pomocí baolinských nanokolon nejen Tvrz ve Sluneční soustavě, ale i v Teullerském systém Nonggů...

Na Zemi zůstanou ve dvou městech dvě parní faktorové bariéry. V Terranii, hlavním městě Země, dojde k nepříjemným událostem. Vynoří se krvežízniví Džerrové a vyvolají chaos. Terranii v krátké době promění v hromadu trosek. Taka Fellokk, velitel džerrské tlupy, pomocí brutálních útoků, a milionu rukojmí přinutí Po-zemšťany k vyjednávání. Za odchod ze Země dostanou všechny pozemské lodě třídy Nova krom jediné.

Atlan má však proti barbarským cizincům v rukávu ještě jeden trumf. Do faktorové bariéry a do Hradu se vy-dají Siganci. Střetnou se s Footy, mikrotechniky, kteří patří k Džerrům a starají se o chod GOUŠARANU. Siganci vynesou z faktorového elementu cenné informace. Z Hradu GOUSHARANU se vylíhne obří kosmická loď, a bar-baři zmizí na neznámé místo. Na Zemi začíná obnova zničeného hlavního města.

K rozhodujícímu boje dojde na Size. Džerrové se chtějí zmocnit opuštěného podzemního zařízení, avšak jsou zničeni i se svým Hradem...

Obyvatelé Kalkaty Sever se s faktorovým elementem dostanou do jiné části vesmíru, domova Nonggů, galaxie Gorhoon (NGC 5204). Lidé z městské čtvrtě Kalkata Sever jsou přitom konfrontováni s KONTEM. Tento posel Císařovny z Thermu, který byl poškozen a později zmanipulován Šabazzou, se probudí po výbuchu Heliotské tvr-ze. Tento strůjce chaosu z Norrowwonu se pokusí zničit Nonggy přerušením komunikační sítě, na níž jsou tyto bytosti závislé. Do Kalkaty Sever přicházejí skrze Hřib Rhodan s Bullym. Jelikož nejsou ovlivněny poškozením sítě Nonggů, neuronu, mohou se dostat až ke KONTU a napravit jeho poruchu. Za odměnu dostanou od Nonggů kládové vřeteno KAURRANG...

Perry Rhodan nyní zahájí expedici do galaxie Šaogenská říše nebes, kde mají žít Baolin-Ndaové. Ve vnější části galaxie narazí Pozemšťané na Mnichy, vládce Říše. Pojem Baolin-Nda je zde neznámý. Jak se ukáže, v Šao-genu právě probíhá válka mezi stoupenci Šaogenského hvězdného svitu, který před šedesáti lety vyhasl a Traalem, protikultem z periferie galaxie, kam svit nikdy nesahal. Sedmihlásek, Nebeský pastýř, s pomocí Pozemšťanů agre-sory zastaví. V prastarém archivu pátrá Rhodan po informacích o Baolin-Nda. Musí se vydat do centra moci Traa-lu, na Konnex A. Konnexy A, B a C jsou relikty Baolin-Nda. V centru Konnexu A je mocný zdroj energie, koule, jaké byla umístěna i v Heliotských tvrzích.

Nakonec vznikne mohutné transportní pole, podobné slunečnímu transmiteru Lemurů. Sféra slouží k transportu na velké vzdálenosti. Pozemšťané počítají s tím, že se po průchodu transmiterem vynoří v srdci civilizace Baolin-Nda. KAURRANG se dostane do Baolinské delty. Vnitřek hyperprostorové bubliny je zcela zpustošený, z desetitisíce Baolin-Ndaů zbývají poslední dva, Tautanbyrk a Viviaree. Všichni ostatní padli za oběť útoku nano-kolon, kterou do deltaprostoru poslala Šabazza. Nanokolona přitom vypnula i stanici, který mimo sféru vytvářela hvězdný svit...